'; Боловсрол цогцолбор сургууль » Сурагчийн эрх үүрэг

Сурагчийн эрх үүрэг

2002 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ

Боловсролын харилцаанд оролцогчдын
нийтлэг эрх, үүрэг

 

45 дугаар зүйл. Суралцагчийн эрх, үүрэг

45.1. Суралцагч дараахь эрхтэй:

45.1.1. суралцах нөхцөл бололцоогоор хангуулах;

45.1.2. сургалтын төлөвлөгөөнд заавал судлахаар тусгаагүй хичээлээс сонгон судлах;

45.1.З. сургууль, багшийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар санал гаргах, шүүмжлэх, шаардлага тавих;

45.1.4. суралцах хугацаа, хэлбэрийн талаар санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

45.1.5. хууль тогтоомжид заасны дагуу тусламж авах, хөнгөлөлт эдлэх;

45.1.6. гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол сургууль төгсөгч эзэмшсэн буюу сонирхсон мэргэжлийн дагуу эрхлэх ажлаа хөдөлмөрийн зах зээл дээр чөлөөтэй сонгох;

45.1.7.сургалтын төлбөр, хандивын зарцуулалт, ашиглалтын талаар мэдээлэл авах, хяналт тавих;

45.1.8.уламжлалт соёл, зан заншлыг өвлөх, сургуулийн орчинд төрөлх хэлээрээ харилцах.

/Энэ заалтыг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

45.2. Суралцагч дараахь үүрэгтэй:

45.2.1. сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг хугацаанд нь бүрэн эзэмших;

45.2.2.багшаас тавьсан шаардлага, өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх;

45.2.3. бие дааж суралцах арга барилыг эзэмших;

45.2.4. багш, шавийн харилцааг хүндэтгэн дээдлэх;

45.2.5. сургуулийн дотоод журмыг хүндэтгэн сахих;

45.2.6. сургалтын төлбөрийг гэрээний дагуу хугацаанд нь төлөх.